Algemene voorwaarden Ed Vink Picture Design

                                    

1.Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw. Dan

Wel andere werken in de zin van de Aw. Welke met bedoelde fotografische werken op

één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 15 Aw.
2.Toepassing


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

Ed Vink Picture Design en een wederpartij. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en

mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een

overeenkomst. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn

Afgeweken.
3.Vergoeding


3.1    Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaaltEd Vink Picture Design

eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding.

waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de

wederpartij gewenste gebruik van het werk.


3.2    Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.

4.Factuur en betaling


4.1    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


4.2    IndienEd Vink Picture Designhet verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1

bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij de wettelijke rente te

vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.


4.3    Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Ed Vink Picture Design ter

verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij


4.4    Geen enkel gebruik van het Fotografische werk op welke wijze dan ook is

toegestaan, Zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Ed Vink Picture Design

nog niet heeft voldaan.
5.Klachten


Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail

aan Ed Vink Picture Design te worden meegedeeld. Ed Vink Picture Design heeft het recht

binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit

tot schade voor de wederpartij zou leiden.
6.Opdracht


6.1    Ed Vink Picture Design heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst

niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.


6.2    Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen

voor rekening van de wederpartij en zullen door Ed Vink Picture Design slechts worden

uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord

is ondertekent en aan Ed Vink Picture Design is geretourneerd.


6.3    In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij

op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Ed Vink Picture Design

recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de

niet -professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te

stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds

verrichte werkzaamheden.
7.Auteursrecht


7.1    Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Ed VinkPicture Design.


7.2    Ed Vink Picture Design houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen

promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en

weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriften, in drukwerk, beursmateriaal

en demonstratiemateriaal. Tenzij dit door de wederpartij schriftelijk/per mail wordt gemeld.

8.Licentie


8.1    Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een

licentie zoals die naar aard en omvang door Ed Vink Picture Design is omschreven

in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.


8.2    Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald,

geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig

gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage

en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst

conform het begrip van Ed Vink Picture Design hebben bedoeld.


8.3    Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk

overeen worden gekomen en valt niet onder het artikel 8.2genoemde exploitatierecht.


8.4    Het is de wederpartij niet toegestaan het in dit artikel om-

schreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens

voorafgaande schriftelijke toestemming van Ed Vink Picture Design.


8.5    Tenzij anders overeengekomen is de wederpartij niet

bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

9.Inbreuk op auteursrecht


9.1    Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeen-

gekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht

van Ed Vink Picture Design.


9.2    Bij inbreuk komt Ed Vink Picture Design een vergoeding toe

ter hoogte van tenminste driemaal de door Ed Vink Picture Design

gebruikelijke gehanteerde licentie vergoeding voor een dergelijke

vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding

van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding

van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke en

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten


10.1    De naam Ed Vink Picture Design dient duidelijk bij een

Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar

het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.


10.2    De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en open-

baarmaking van een Fotografisch werk te alle tijde de persoon-

lijkheidsrechten van Ed Vink Picture Design conform artikel 25

lid 1 sub c en d AW. In acht.


10.3    Voor iedere inbreuk op de aan Ed Vink Picture Design

toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 auteurswet,

waaronder het recht op naamsvermelding, is de wederpartij een

vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Ed Vink Picture

Design gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding

zonder enig recht te verliezen van overige geleden schade

(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte

schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buiten-

Gerechtelijke kosten).

11.Aansprakelijkheid en rechten van derden


11.1     Ed Vink Picture Design is bevoegd deze overeenkomst

aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.


11.2     Ed Vink Picture Design is jegens de wederpartij niet

aansprakelijk voor afspraken van derden en/of voortvloeiend

uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk tenzij er

sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Ed Vink Picture Design.


11.3    De aansprakelijkheid van Ed Vink Picture Design is in

elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel,

indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van onder de verzekering feitelijke uitgekeerdesomma.


11.4    Indien derden jegens Ed Vink Picture Design en/of

wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken

met betrekking tot het werk, dan zullen de wederpartij en Ed Vink Picture

Design in onderling overleg vaststellen of zij daar-

tegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12.Faillissement/surseance


Zowel Ed Vink Picture Design als de wederpartij hebben het

recht de overeenkomst te beëindigenin geval van faillissement

of surseance van betaling van de andere partij.

in geval van faillissement van de wederpartij heeft Ed Vink Picture

Design het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13.Rechts-en forumkeuze


13.1    Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van

toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.


13.2    ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van

deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen

Ed Vink Picture Design en de wederpartij, zal worden voorgelegd

aan de bevoegde rechter in Nederland.© 2023 Ed Vink Picture Design